Estudis d’inserció FPI

El Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya col·laboren estretament per aprofundir en la millora de la formació professional i els ensenyaments artístics i especialitzats.

Les dues institucions porten a terme el projecte “Inserció laboral de la Formació Professional inicial a Catalunya”, per tal de conèixer la situació laboral i formativa de l’alumnat graduat dels diferents ensenyaments professionalitzadors, sis mesos després d’haver finalitzat els seus estudis. Aquest estudi ens permet conèixer les característiques de la inserció segons variables fonamentals com el nivell de formació, el gènere, l’especialitat i el territori.

Per a l’elaboració del treball de camp en què es basa aquest estudi, ha estat indispensa-ble la col·laboració dels centres docents, als quals cal traslladar un merescut agraïment. Al llarg dels cursos, l’estudi ha ajudat a conèixer la inserció laboral dels graduats en els estudis esmentats així com la interacció entre el mercat laboral i el sistema educa-tiu. Això ha permès actuar sobre la planificació i l’adaptació dels ensenyaments profes-sionals per a la seva millora constant, fent un èmfasi especial en les pràctiques formatives en les empreses.

L’estudi ens aporta informació rellevant sobre:

  • Les característiques i les especificitats de la inserció laboral dels graduats en elsensenyaments esmentats.
  • Les necessitats de qualificació i formació deduïbles a partir del comportament en el mercat de treball dels graduats en ensenyaments professionals.
  • L’impacte del cicle econòmic tant en els processos d’inserció laboral, com en lacontinuïtat formativa dels graduats.
  • La influència de diverses variables sobre la inserció laboral i la continuïtat formativa.

En disposar ja de sèries evolutives de diversos anys de durada, s’obté una perspectiva que permet copsar i descriure les tendències en les trajectòries formatives i d’inserció laboral i aventurar-ne les interpretacions. Confiem que aquest estudi, amb la perspectiva que aporten les edicions d’anys anteriors, podrà servir als estudiants, presents i futurs, per prendre una decisió sobre la seva trajectòria acadèmica i laboral, així com als responsa-bles de les administracions involucrades, els orientadors, els tutors i els agents socials per tal de conèixer la situació i actuar sobre això.

Cada centre docent, a través de l’aplicació informàtica del qBID (banc integrat de dades), pot extreure les seves dades per famílies professionals i per cicles formatius, per tal de conèixer la seva situació concreta, fer la comparació amb les dades globals i millorar els serveis d’orientació acadèmica i professional que presta.