Formació Professional Ocupacional (FPO)

Les accions de formació professional ocupacional són les adreçades als/a les treballadors/es tant en atur com ocupats per a la seva qualificació, reconversió o perfeccionament amb la finalitat que, mitjançant el desenvolupament d’una formació de qualitat, a més d’altres mesures de foment de l’ocupació, puguin accedir a un lloc de treball o promocionar-se en la seva vida laboral i millorar la competitivitat de les empreses mitjançant la formació dels seus recursos humans. D’aquesta manera, el que s’intenta és potenciar l’ocupació tant de les persones aturades com dels treballadors i treballadores en actiu.

S’inclouen dins el programa de formació ocupacional les accions cofinançades pel Fons Social Europeu i les que es realitzen en el marc del Pla Nacional de Formació i Inserció Professional, que es desenvolupen en el marc de quatre àmbits d’actuació: formació per a treballadores i treballadors en atur i en actiu, accions integrades per a col·lectius especials i programes experimentals.